Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

​Tetraco Group olarak Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak çalışmalarımızı, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)" ile paralel bir yaklaşımla yürütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hem kanunda ifade edilen bazı terimler hem de yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere veri işleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.

KVKK Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır. Grubumuz da, tüm kuruluşlar gibi bu Kanuna uymakla yükümlüdür ve grubumuzun tüm süreçlerinde işlenen kişisel veriler bu kapsamdadır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. İsim, soy isim, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, öz geçmiş, fotoğraf, ses kaydı gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilir.

Veri İşleme Nedir?

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "veri işleme" olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, verilerin arşivlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, analiz edilmesi ve sınıflandırılması veri işleme kapsamına girer.

Kanunda ve kurumsal politikalarımızda sıkça geçen ifadelerden biri "ilgili kişi" ya da "veri sahibi"dir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade eder.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu noktada şirketlerimiz; müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımızın verileri bakımından Veri Sorumlusu olmaktadır.

Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir.

Tüm veri sorumluları ancak aşağıdaki şartlar oluştuğunda veya ilgili kişi açık rıza verdiğinde veri işleme hakkına sahiptir:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (MASAK Mevzuatı)
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Veri sorumlusunun meşru menfaati.

İlgili Kişi/Veri Sahibi Kimdir?

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri İşleyen Kimdir?

Veri İşleme Şartları

Veri Sahibi Taleplerinin Karşılanması

KVKK, ilgili kişilere hangi kişisel verilerinin hangi süreçlerde işlendiğine ve bu verilerin mevcut durumlarına ilişkin talepte bulunma hakkı vermektedir. Grup olarak biz de veri sahiplerinden gelen talepleri 30 gün içerisinde cevaplamakla yükümlüyüz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru"yu  düzenleyen 13. maddesi uyarınca, ilgili kişi/veri sahibinin Kanun'un uygulanmasına ilişkin taleplerini yazılı olarak veri sorumlusuna iletmesi gerekmektedir. Bu nedenle talebinizin değerlendirilebilmesi için en yakın şubemize yazılı olarak başvurmanız veya en hızlı ulaşabileceğimiz direkt kanalımızdan yazılı başvuru iletmeniz gerekmektedir. Detaylı başvurularınız için web sitemizde bulunan Bilgi ve talep formlarının altında, Veri Sahibi Talep Formu da kullanılabilmektedir.

Veri sorumlusu olan veya veri işleyen kurum ve kişiler, Kanun tarafından, işledikleri kişisel veriler hakkında veri sahiplerini aydınlatmakla yükümlü kılınmıştır.

Tetraco Group olarak işlediğimiz kişisel verilere dair aydınlatma metnimiz aşağıda sunulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLEMESİ BİLDİRİMİ
Tetraco Group kültürümüzün bir parçası olarak çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, iş
ortaklarımızın, partnerlerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin hukuka uygun ve güvenli şekilde
işlenmesine son derece önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 25 Mayıs 2018
tarihli Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) referans olmak üzere yürürlükte bulunan ulusal
ve uluslararası mevzuatlara uyumluluğu hedefliyoruz. İlgili mevzuatlar kapsamında kişisel verilerin
korunması, işlenmesi ve imhası ile ilgili detaylı bilgiyi Tetraco Group Kişisel Verileri Koruma
Prosedürü’nde bulabilirsiniz.
Temasta bulunduğumuz bütün tarafların kişisel verilerine ilişkin güvenliğin sağlanması öncelikli
hedeflerimizdendir. Bu sebeple çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın,
partnerlerimizin ve ziyaretçilerimizin her türlü kişisel verisinin güvenli şekilde saklanması ve bu verilerek
hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin ve sızıntının engellenmesi için verilerinizi ilgili
taraflarla yalnızca asgari seviyede paylaşıyor ve yürürlükteki mevzuata uyumlu olarak güvenlik tedbirlerini
alıyoruz.
Kişisel verilerinizin korunma, saklanma ve imhasına ilişkin süreçte gösterdiğimiz özeni şeffaflık konusunda
da gösteriyoruz. Gerek referans kabul ettiğimiz mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirirken
gerekse sizlere daha iyi bir deneyim yaşatmak için kişisel verilerinizin yönetilmesine ilişkin gerekli
bilgilendirmeyi yapmak amacıyla çalışmalar yaptık. Kendinize ait kişisel verilerin üzerinde kontrol
hakkınızın saklı kaldığını belirtmek isteriz. Tetraco Group olarak kişisel verileriniz hakkında tercihlerinize
yönelik gerekli tedbirleri alıyor ve seçimlerinize saygı gösteriyoruz. Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi
info@tetracogroup.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebiniz ilgili birimlerimiz tarafından incelenecek
ve en fazla 30 (otuz) iş günü içerisinde size geri dönüş sağlanacaktır.

Kanun

İçerik

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Esas

Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır.

Yükümlülük

Grubumuz da, tüm kuruluşlar gibi bu Kanuna uymakla yükümlüdür ve grubumuzun tüm süreçlerinde işlenen kişisel veriler bu kapsamdadır.

Amaç

Temel Hak ve Özgürlükler

Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak

Disiplin

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin
yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları
düzenlemek (disiplin altına almak)

Mahremiyet

Mahremiyet hakkının korunması,

Bilgi Güvenliği

Bilgi güvenliği hakkının korunmasıdır.

We go deep to unlock insight and have the courage to act. We bring the...